ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

 
 

Vážení rodiče, 

dne 14.dubna 2020 bude probíhat na naší škole zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

Do první třídy se zapisují všechny děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014. 

 

Důležité informace 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 

 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy : ID DS h49mg6s

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou 

4. osobní podání  14.4 .2020 v době od 13.00 do 16.00 hodin v ředitelně školy (zákonný zástupce přinese s sebou k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte). 

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

• datum narození, 

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 spr. řádu),

 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),

 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,

 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 

 

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Rokytnice 

 

Základní škola a mateřská škola Rokytnice

Rokytnice 100 , 763 21 Slavičín

IČO: 70981582 tel.: 774713021, e-mail: zs.rokytnice@seznam.cz

 

Vedení ZŠ a MŠ Rokytnice oznamuje rodičům, kteří dne 16.4.2018 podali žádost o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019, že o přijetí Vašich dětí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (můžete požádat o jeho vydání). Vyhotovené písemné rozhodnutí o přijetí bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012  § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

...........................................................................................................................................................................................................

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020-2021:

 

                                               1/20

............................................................................................................................................................................................................

 

V Rokyznici  20.4.2020                            ............................................

                                                                         D. Žálková, řed. školy

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                             

Kontakt

ZŠ a MŠ Rokytnice,přísp. organizace, okr. Zlín Rokytnice 100 , 763 21 Slavičín 774 713 021 zs.rokytnice@seznam.cz